நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

19-12-2017 (941-வது தமிழ்ச்சேவை)

19-12-2017 (941-வது தமிழ்ச்சேவை)

[useyourdrive dir=”1H-4N97XV-NAJNXEoRbxDm_H_PbgBFJ7R” maxwidth=”360px” mode=”audio” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” mediaextensions=”mp3″ covers=”1″ linktomedia=”1″ ]

Hits: 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 181,389
  • 61,915
நேயர் கருத்து