உலகிலேயே முதன்முறையாக
வாட்ஸப் வழியாக நடத்தப்பட்ட பட்டிமண்டபம்

02.10.2017 முதல் 10.10.2017 வரை நற்றிணையில் ஒலிபரப்பப்பட்டது.

இன்றைய குடும்பச் சூழலில் பெரிதும் பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்பவர்கள் ஆண்களா? பெண்களா?

 

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLi_GnrExyBxb4jHFThXgyXT26xt5nvxf6″ width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/WIydiBPDwj0″ width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/q_X8lXdLpEU” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/LzlFgVtxF8E” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>
<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/YA-GQFe3rC8″ width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/WUi7SRdQU1w” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/jidjPTHm1Rg” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/oKEUKL1P3fU” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>
<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/8JnYT95270c” width=”200″ height=”200″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>